เร่งการดำเนินการบันทึกข้อมูลเข้าระบบรายงานผล

(1/1)

กลุ่มนโยบายและแผน:
เรียน  ผู้อำนวยโรงเรียนทุกโรง       
       
          ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้บันทึกข้อมูลรายงานผลการดำเนินงาน SP2 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ผ่านเว็บไซต์ http://210.1.20.56  ด่วน
1.  บ้านกะลุแป
2.  บ้านอาตะบือเระ
3.  บ้านปะลุกาสาเมาะ
4.  บ้านปะลุกาแปเราะ
5.  บ้านบลูกาสนอ
6.  บ้านบูเกะนากอ
7.  บ้านสาวอ
8.  บ้านนาดา
9.  บ้านนาโอน
10.  บ้านยือลาแป
11.  บ้านบือเล็งใต้
12.  ประชาวิทยสังสรรค์
13.  ราชประชานุเคราะห์ 10
14.  บ้านกาเยาะมาตี
15.  บ้านบือเระ
16.  บ้านคลอแระ
17.  บ้านบากง
18.  เฉลิมพระเกียรติฯ
19.  บ้านบลูกา
20  ราชประชานุเคราะห์ 9

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ